سطل زباله هوشمند ۵۰ لیتری – کد ۲۴۰۰۲

سطل زباله هوشمند 30 لیتری
سطل زباله هوشمند ۳۰ لیتری – کد ۲۴۰۰۱
نوامبر 15, 2018
سطل زباله اتوماتیک 3 لیتری
سطل زباله اتوماتیک ۳ لیتری – کد ۴۲۰۰۳
نوامبر 15, 2018