سطل زباله پلی اتیلن درب دار

مخزن 100 لیتری

سطل زباله پلی اتیلن چرخدار

مخزن 100 لیتری با درب بی صدا

سطل زباله پلی اتیلن درب بادبزنی

مخزن 100 لیتری دمپردار

سطل زباله پلاستیکی پدال دار

مخزن 100 لیتری پدال دار

سطل زباله پلی اتیلن دربدار

مخزن 120 لیتری چرخ دار

سطل زباله پلی اتیلن درب دار

مخزن 120 لیتری با درب بی صدا

سطل زباله پلی اتیلن درب بادبزنی

مخزن 120 لیتری دمپردار

سطل زباله پلی اتیلن چرخدار پدالدار

مخزن 120 لیتری پدال دار

مخزن 240 لیتری چرخ دار

سطل زباله پلاستیکی چرخدار 4

مخزن 240 لیتری با درب بی صدا

سطل زباله پلی اتیلن

مخزن 240 لیتری

سطل زباله پلاستیکی چرخدار پدالدار

مخزن 240 لیتری پدال دار

سطل زباله پلاستیکی چرخدار و دسته دار

مخزن 60 لیتری چرخ دار

سطل زباله پلاستیکی پدال دار

مخزن 60 لیتری پدال دار

سطل زباله پلاستیکی پدالدار

مخزن 180 لیتری چرخ دار

سطل زباله پلاستیکی چرخدار

مخزن 360 لیتری