سطل زباله هوشمند

سطل زباله هوشمند 30 لیتری

سطل زباله هوشمند 30 لیتری - کد 24001

سطل زباله اتوماتیک 50 لیتری

سطل زباله هوشمند 50 لیتری - کد 24002

سطل زباله اتوماتیک 3 لیتری

سطل زباله هوشمند 3 لیتری - کد 24003

سطل زباله حسی اتوماتیک 27 لیتری

سطل زباله حسی اتوماتیک ۲۷ لیتری - کد 24004